KANs©

Samenvatting

Zeeuws-Vlaanderen heeft te maken met een demografische transitie. Vanuit vele overlegverbanden en initiatieven wordt nagedacht over de gevolgen van deze ontwikkelingen en de mogelijke antwoorden hierop. Samenwerken aan innovatieve lokale oplossingen biedt kansen om nieuwe meerwaarde te realiseren voor de regio.

KANs© is een initiatief vanuit marktpartijen en het maatschappelijk middenveld in Zeeuws-Vlaanderen. Het initiatief gaat uit van de kracht en de ondernemerszin van het bedrijfsleven en de inwoners van de regio.

De grondgedachte bestaat uit het inventariseren en en faciliteren van al bestaande (of nieuw gewenste) samenwerkingsverbanden per kenmerkende sector. Het doel is te komen tot sector overschrijdende samenwerking. Voordeel van de KANs© aanpak is dat het bestaande structuren als uitgangspunt neemt, een nieuw overlegvehikel voorkomt, resulteert in operationele voorstellen en er regiobreed gekeken wordt zonder concurrentie te negeren.

 Na vele gesprekken met partijen uit diverse sectoren blijkt een bijna unaniem draagvlak te bestaan voor de KANs© aanpak. Om een volgende stap te kunnen zetten zijn commitment en middelen gewenst. Met steun en/of inbreng kan een grondige inventarisatie en analyse worden gemaakt van bestaande verbanden en beleidsdocumenten in alle sectoren.

Een KANs©!

KANs© in stappen

1. inventarisatie & deskresearch:

 • samenwerkingsverbanden
 • documenten (visies & ideeën)
 • beleidsstukken

2. analyse:

 • relevantie
 • overlap

 3. reflectie:

 • uitwerking analyse
 • gespreksrondes met stakeholders
 • reflectie op de uitkomsten

4. structuur:

 • organogram
 • plan van aanpak
 • financiën / middelen